DOŁĄCZ

§12

1.Zgodnie z Art 3 ustawy – prawo o stowarzyszeniach, członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która:
1) Akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia,
2) Złoży wypełnioną deklarację członkowską,
3) Zostanie przyjęta przez Zarząd.
2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
z tym, że w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia według zasad określonych w Statucie, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
4. W stosunku do niektórych członków zwyczajnych, a w szczególności do młodzieży szkolnej, Stowarzyszenie może zastosować składkę ulgową.

§13

Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności:
1. Przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze,
2. Może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
3. Ma prawo posiadać legitymację Stowarzyszenia oraz jego odznaki,
4. Może korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§14

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:
1. Brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. Regularnego opłacania składek członkowskich,
– wyjątkowo do niektórych członków zwyczajnych, a w szczególności do młodzieży szkolnej i bezrobotnych, Stowarzyszenie może zastosować składkę ulgową, na czas określony, na pisemny wniosek zainteresowanego. Decyzję podejmuje zarząd Stowarzyszenia.
4. Przestrzegania zasad bezinteresowności materialnej w kontekście osobistym jak i w imieniu Stowarzyszenia,
5. Kulturalnego zachowania się przed, w trakcie, jak i po zakończeniu imprez organizowanych przez kluby piłkarskie,
6. Poszanowania i propagowania barw i dobrej opinii o klubie Lublinianka.

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenie Sympatycy Lublinianki “Niezłomni”

 
POBIERZ DEKLARACJĘ (klik!)
[Wzór poprawnie wypełnionej deklaracji]

Strona i Forum Kibiców funkcjonuje dzięki
Stowarzyszeniu Sympatyków Lublinianki "NIEZŁOMNI"

INFORMACJA DLA MEDIÓW / STRON WWW:
Wykorzystując materiały zamieszczane w serwisie www.lublinianka.net bezwzględnie prosimy o podanie źródła informacji. Bądź wcześniejszy kontakt: ksl1921@gmail.com, celem ustalenia warunków współpracy. Zdjęcia zamieszczanie w serwisie są własnością ich autorów i to do nich należy się zwrócić z prośbą o zgodę na publikacje.