WSPOMÓŻ

Wpisowe (jednorazowo): 10zł (wpłacać tytułem “wpisowe”).
Składka członkowska: 5zł / miesięcznie (wpłacać tytułem “składka za miesiąc wrzesień 2011”).
Składki można wpłacać miesięcznie / ratalnie / lub opłacić z góry za cały rok.

O wysokości darowizny decydujecie sami. Dziękujemy za wszystkie wpłaty które pozwolą realizować cele statutowe Stowarzyszenia SYMPATYCY LUBLINIANKI “NIEZŁOMNI”.

NR KONTA: 09 1140 2017 0000 4102 1200 6518
BRE Bank SA Oddział Bankowości Detalicznej
MultiBank w Łodzi

 
PRZELEWY WALUTOWE:
IBAN: PL 09 1140 2017 0000 4102 1200 6518
BIC: BREXPLPWMUL
SWIFT: BREX PL PW MUL
NRB: 1140 2017
Adres do przelewów międzynarodowych:
BRE BANK S.A. (FORMERLY BANK ROZWOJU EKSPORTU S.A.)
RETAIL BANKING
Łódź, Al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź

Zachęcamy do wspierania naszej społecznej działalności w realizowaniu naszej misji (klik!).

 

§26

Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, własnej działalności gospodarczej i ofiarności publicznej.
3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. W ramach posiadanych środków finansowych Zarząd może tworzyć wydzielone fundusze przeznaczone na finansowanie kosztów realizacji poszczególnych, określonych przez Zarząd celów stowarzyszenia.
6. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
7. Zabrania się:
a) Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem stowarzyszenia
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego
stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwani dalej
„osobami bliskimi”.
b) Przekazywania lub wykorzystywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
8. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa lub vice-prezesa. A w sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych wymagana jest również zgoda skarbnika.

Wyciąg ze Statutu Stowarzyszenie Sympatycy Lublinianki “Niezłomni”

Strona i Forum Kibiców funkcjonuje dzięki
Stowarzyszeniu Sympatyków Lublinianki "NIEZŁOMNI"

INFORMACJA DLA MEDIÓW / STRON WWW:
Wykorzystując materiały zamieszczane w serwisie www.lublinianka.net bezwzględnie prosimy o podanie źródła informacji. Bądź wcześniejszy kontakt: ksl1921@gmail.com, celem ustalenia warunków współpracy. Zdjęcia zamieszczanie w serwisie są własnością ich autorów i to do nich należy się zwrócić z prośbą o zgodę na publikacje.